MYNDIGHETER

Socialstyrelsen (SFS 1998):
Offentliga badanläggningar omfattas av tillämpliga lagar i miljöbalken SFS 1998:901.Kemikalieinspektionen är den myndighet som ansvarar för klassificering, märkning och säkerhetsdatablad för kemikalier för att öka säkerheten runt transporter och övrig hantering av kemikalier. Säkerhetsdatabladen kan hämtas från Kemikalieinspektionens hemsida.

Folkhälsomyndigheten (2014:12

I Folkhälsomyndigheten ” FoHMFS 2014:12 Allmänna råd om bassängbad” ges rekommendationer om hur verksamhetsutövarens egenkontroll ska utföras för att uppfylla Miljöbalkens krav (SFS 1998). 

 

SIS definierar säkerhetsstandarder för konstruktion och drift av badanläggningar i SIS 15288:1 och SIS 15288:2.

SKL, Sveriges kommuner och landsting  Miljö och Hälsa, är tillsynsmyndighet för kontroll av efterlevnaden av FoHMFS 2014:12. Alla offentliga badanläggningar ska anmälas till Miljö och Hälsa i  kommunen.